Skip to main content
Zmiana
Przywództwo

Wdrażanie strategii w praktyce - 5 kluczowych aspektów

Wdrażanie strategii w praktyce - 5 kluczowych aspektów
Published: December 23, 2021
Share this article:

Strategia organizacji to ogólny program, którego zadaniem jest wskazanie metod i środków niezbędnych do realizowania celów przyjętych w ramach misji oraz wizji. Bez strategii, zarówno w odniesieniu do całej firmy, jak i jej działów (np. marketingu, sprzedaży), trudno mówić o efektywnym funkcjonowaniu w biznesie. Kolejnym krokiem jest wdrażanie strategii, aby po pierwsze, przetestować jej założenia, a po drugie, działać na rzecz sukcesu firmy. Jak to zrobić?

Meandry wdrażania strategii

Organizacje, bez względu na wielkość czy reprezentowaną branżę, tworzą ludzie. Wdrażanie strategii, choć odnosi się do celów biznesowych, nie może pominąć czynnika ludzkiego. Przeprowadzanie jakichkolwiek działań w ramach działalności firmy to zagadnienie, które jest powiązane z zarządzaniem i komunikacją, dlatego niedopasowanie stylów tych działań może sprawić, że wdrażanie strategii będzie utrudnione. Głównym objawem takiego stanu rzeczy będzie opór wśród pracowników. Jakie są jego przyczyny?

  1. Brak zaufania do planów opracowywanych przez zarząd czy liderów.
  2. Brak samodzielności. Pracownicy do tej pory nie mogli podejmować decyzji i brać za nie odpowiedzialność, jedynie odpowiadali za wyniki działu lub firmy.
  3. Nadmierne obciążenie pracą.
  4. Obawa o utratę pracy lub stanowiska w związku z nowymi zadaniami.
  5. Luki kompetencyjne.
  6. Zła atmosfera w miejscu pracy.
  7. Komunikacja na temat zmian jest niejasna i budzi wątpliwości.
  8. Strategia wygląda na nieprzemyślaną i wdrażaną pospiesznie.
  9. Wdrożenie strategii nie jest zgodne z misją i wizją organizacji.

Kluczowe elementy wdrażania strategii

Uniknięcie zagrożeń związanych z rozwojem i implementacją nowej lub już istniejącej strategii to wielowątkowe zadanie. Praca nad strategią może uwidocznić obszary, które wymagają usprawnień, aby zmiana mogła w ogóle zaistnieć. Z tego powodu należy zwrócić uwagę na poniższe 5 kwestii, które są istotne w kontekście wdrażania:

Prawidłowa komunikacja

Przekazywanie informacji oraz feedbacku to jedno z najważniejszych działań, które wpływa na sposób realizacji strategii. Pozostawienie jakiejkolwiek grupy interesariuszy (np. pracowników zdalnych) bez jasnych komunikatów i dostępu do informacji sprawi, że wdrożenie będzie przebiegać znacznie dłużej, a organizacja straci czas na wyjaśnianie wątpliwości, których można by było uniknąć.

Obecność interesariuszy

Strategia organizacji dotyczy wszystkich, tj. zarówno zarządu, liderów, jak i pracowników niższego szczebla. Z tego powodu tak ważne jest, aby w jej wdrożeniu uczestniczyli przedstawiciele każdego szczebla hierarchii w firmie. To samo dotyczy kwestii opracowania strategii. Pracownicy wyłączeni z tego procesu mogą mieć wątpliwości czy zmiany są dla nich i firmy korzystne.

Wyznaczone cele są celami SMART

Strategia oraz jej wdrożenie nie będą możliwe do zrealizowania, jeśli wyznaczone cele są nierealne, nieprecyzyjne, nie mają terminu realizacji, są niemierzalne lub nieosiągalne. To absolutna podstawa tworzenia strategii. Bez odniesienia do zrozumiałych i przyjętych celów proces wdrażania będzie błądzeniem we mgle.

Strategia musi uwzględniać zrównoważony rozwój

Budowanie nowoczesnej organizacji nie może w żaden sposób przypominać ery dzikiego kapitalizmu i generowania zysków za wszelką cenę. Nieuwzględnienie elementów środowiskowych czy psychologicznych podczas wdrażania strategii i jej projektowania to poważny błąd, który może zadecydować o jej powodzeniu. Nie możemy odkładać problemów współczesnego, zagrożonego problemami ekologicznymi świata na później. Na działania firmy w tym kierunku zwracają uwagę jej klienci i pracownicy. Ponadto istotna jest empatia w organizacji, zarówno na poziomie zawodowym, jak i osobistym, dzięki czemu firma rozwija się wraz z pracownikami, a nie ich kosztem.

Dostosowanie stylu zarządzania

Wdrażanie strategii, jak już wspomnieliśmy, jest między innymi kwestią odpowiedniego zarządzania pracownikami. Dla wielu organizacji może to oznaczać przewartościowanie w tym aspekcie. Nowocześni liderzy to już nie tylko osoby z formalnych stanowiskiem, ale także poszczególni pracownicy, którzy samodzielnie podejmują decyzje i działają w firmie, w której się rozwijają. Nowa strategia w firmie ze skostniałym, ściśle hierarchicznym lub proceduralnym stylem zarządzania bez empatii i zorientowania na rozwój będzie trudna do wdrożenia. Jej przeciwieństwem będą zwinne metody, które nie tylko usprawniają realizowanie strategii, ale także pozwalają pracownikom na urzeczywistnienie ich potencjału.