Skip to main content

Program wsparcia strategii przez Talenty w Atos Poland Global Services

Coniferous forest by the water

Kontekst

Atos istnieje w Polsce od 2000 roku i zatrudnia – ponad 5 000 osób w sześciu miastach w kraju. Atos Poland Global Services to jedna z dwóch spółek działających w kraju. Zajmuje się realizacjami dla międzynarodowych klientów. Dostarcza rozwiązania informatyczne, usługi integracji systemów, consultingu raz usługi outsourcingowe typu managed services, dla których jest numerem 1 w Europie. Atos Poland Global Services jest obecny w 73 krajach, co pozwala dostarczać usługi eksperckie najwyższej jakości o globalnym zasięgu.  

Wdrażany w Atos Poland Global Services program rozwoju talentów miał za zadanie pomóc w dalszej transformacji organizacji w stronę bardziej konsultacyjnego modelu, w którym firma pracuje wspólnie z klientami nad wypracowaniem najlepszych rozwiązań i innowacji – wspiera ich w transformacji cyfrowej.

Dotychczas Atos – realizował wewnętrzne programy rozwoju przywództwa dla Talentów samodzielnie, jednak w bieżącym roku, wraz z wdrażaniem nowej strategii, do przeprowadzenia kolejnej edycji Programu Talentowego postanowiono zaprosić konsultantów Impact. Ich zadaniem było zaprojektowanie i realizacja Programu Talentowego, mającego jednocześnie wspierać nową strategię biznesową i zaangażować w nią liderów organizacji.

Celem programu był rozwój przywództwa wspierającego nową strategię organizacji oraz aktywizacja liderów i zwiększenie ich proaktywności w realizacji projektów związanych z implementacją strategii.

Szczegółowe cele programu to:

 1. Liberate Brilliance - wzmocnienie Talentów w zakresie ich mocnych stron oraz eksploracja nowych obszarów wiedzy i umiejętności kluczowych z perspektywy przyszłości biznesu (postawa przedsiębiorczości, uważności na zmieniający się kontekst biznesowy, nastawienie na kreowanie nowych rozwiązań).
 2. Skuteczność w działaniu - rozwój umiejętności wdrażania pomysłów, angażowania i oddziaływania na innych, poprzez naukę z doświadczenia realizacji projektów biznesowych.
 3. Dialog i Networking - stworzenie okazji do dialogu włączającego różne części organizacji i różne jej poziomy, jako sposobu na dzielenie się wiedzą i best practices oraz uspójnienie zrozumienia jak działa Atos jako organizacja.
 4. Employer Branding - pokazanie najbardziej perspektywicznym osobom wartości dodanej, jaką kreuje dla nich organizacja (element programu retencyjnego).

Rozwiązaniem był 5-miesięczny proces, dostarczany face2face, skierowany do 30 Top Talents, wybranych spośród liderów Atos Poland Global Services.

Elementy procesu:

 • Cultural Immersion
 • Moduł 0 - Wsparcie dla managerów – skierowany do przełożonych uczestników
 • Trzy 2-dniowe moduły szkoleniowe dla uczestników
 • Spotkania 1:1 Talent-Przełożony weryfikujące realizację celów rozwojowych
 • Business Groups - realizacja projektów biznesowych
 • Final Event

Najważniejszym założeniem było to, że w trakcie trwania programu uczestnicy mieli realizować rzeczywiste, strategiczne projekty biznesowe służące usprawnieniu procesów w organizacji.

W trakcie programu powstało 6 projektów biznesowych, które zostały zaprezentowane Senior Leaderom z organizacji, w tym Heads of Divisions i gościom zagranicznym. Impact zaprojektował tę prezentację w formule interaktywnych „targów”, po czym Heads of Divisions podjęli decyzje o tym, które projekty otrzymają dodatkowe finasowanie na praktyczną realizację.

Ostatecznie wybrano 3 projekty, które nadal są realizowane, a pozostałe 3 stały się nowym komponentem podobnych projektów już dziejących się w organizacji.

Więcej o rozwiązaniu w pełnym opisie Case Study do pobrania.
 

Wśród uczestników wzmocniono samoświadomość oraz umiejętności angażowania, strategicznego myślenia, zarządzania zmianą, budowania silnych zespołów, zarządzania konfliktem, budowania kultury feedbacku. Dowodem na to są wyniki z badań ewaluacyjnych, przeprowadzonych w trakcie trwania programu oraz po 6 miesiącach od jego zakończenia:

Ewaluacja przez przełożonych Top Talents dot. zaobserwowanych wśród uczestników zmian jako rezultatów programu:

Odsetek menedżerów liniowych, którzy zauważyli pozytywną zmianę w następujących zachowaniach swoich Top Talentów od momentu przystąpienia do programu:

 • 90% - silniejszy networking i współpraca międzyfunkcyjna
 • 90% - skuteczniejsza komunikacja interpersonalna
 • 80% - lepsze zrozumienie modelu biznesowego i strategii Atos
 • 80% - większa efektywność w codziennej pracy talentów
 • 70% - bardziej efektywna praca zespołowa
 • 70% - proaktywność i wdrażanie nowych pomysłów
 • 70% - branie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów

Ewaluacja 6 miesięcy od zakończenia programu:

 • 41% - odsetek uczestników, którzy otrzymali nową rolę, nowy / większy zespół, nowych klientów, nowe obszary specjalizacji
 • 18% - odsetek uczestników, którzy awansowali o 1 poziom wyżej

 

Referencje
Klienci o nas
Agnieszka Nowak
Talent Manager
Atos
“Talent management is a long and exciting road and we are pleased that our partner on the first phase of this journey was Impact. As I am responsible for talent management at Atos Poland, our management workshop was of the greatest value to me, as during this we successfully redirected our leaders to thinking that talent management is not only a HR process, identifying and developing talent benefits the business, managers and the individual.”
Participant
Atos
"Very close-knit, active and competent facilitators. I was surprised many times by the kind of tasks I had to deal with, the way they were implemented, and the creativity that I had to show."
Participant
Atos
"A very good initiative for ambitious people who want to develop. The programme allows you to get to know yourself and determine the directions of development, i.e. what should be planned as a next step in development."