Skip to main content
Zespoły

Jak tworzyć tzw. high performing teams?

Jak tworzyć tzw. high performing teams?
Share this article:

High performing teams są siłą, która ma ogromny wpływ na realizację celów biznesowych w organizacjach. Zespoły tego typu charakteryzują się ponadprzeciętnymi wynikami i zaangażowaniem, jednak ich stworzenie to wyzwanie obejmujące wiele aspektów organizacyjnych firmy.

Czym są high performing teams?

Sama idea po raz pierwszy pojawiła się w latach pięćdziesiątych w Wielkiej Brytanii, a na popularności zaczęła zyskiwać w USA od początku lat osiemdziesiątych. Co istotne, rozumiemy przez to pojęcie nie tylko zespoły, które osiągają świetne rezultaty w organizacji. High performing teams to przede wszystkim grupy osób wyróżniające się przede wszystkim:

  1. Jasno określonymi celami i priorytetami. Zespół rozumie, które zadania są w danym momencie najistotniejsze i mają największy wpływ na sukces organizacji. Skutecznie w ten sposób realizują cele grupowe, osobiste i firmowe.
  2. Samodzielnością w podejmowaniu decyzji.
  3. Spójnością działań z misją, wizją i wartościami organizacji. To jeden z kluczowych aspektów postrzegania high performing team przez inne grupy w organizacji.
  4. Otwartością na feedback i uczenie się. High performing teams nie są nieomylne, również popełniają błędy i są nastawione na nieustanną naukę.
  5. Wyznaczaniem precyzyjnych ról poszczególnym osobom, co pozwala maksymalnie wykorzystać kompetencje w zespole.
  6. Atmosferą zaufania w zespole. Jednocześnie nie mają poczucia niezdrowej rywalizacji, parcia na rezultaty za wszelką cenę (np. kosztem zdrowia psychicznego).
  7. Precyzyjną, niepozostawiającą wątpliwości komunikacją.
  8. Obecnością szacunku i empatii względem członków zespołu i innych osób w organizacji, dzięki czemu współtworzą inkluzywne środowisko nastawione na innowacje.

High performing teams a kultura organizacyjna

Budowanie zespołów osiągających najlepsze wyniki nie może być oderwane od firmy, w której mają funkcjonować. Wiele z powyższych cech high performing teams wiąże się z elementami kultury organizacyjnej. Może się więc okazać, że firma potrzebuje znaczących transformacji w tym zakresie, aby w ogóle rozpocząć proces tworzenia nowoczesnych, zorientowanych na wyniki zespołów. Trudno mówić o świetnych rezultatach, jeśli organizacja nie ma środowiska rozwojowego czy nie dba należycie o rozwój i samodzielność swoich pracowników. Samo zebranie ludzi o różnych kompetencjach i stylach zachowań nie wystarczy, jeśli w firmie nie ma kultury ułatwiającej działanie zgodnie z wymienionymi wyżej cechami.

Rola menedżerów

Równie istotna jest obecność liderów, którzy będą zarządzać taką grupą osób. High performing teams mogą wydawać się nadzwyczaj samodzielne, jednak nie oznacza to, że mogą pracować bez kontekstu wspólnych celów dla całej organizacji. Naturalnie odpowiedzialność pracowników za decyzje i obowiązki należy wzmacniać.

Pozostawienie high performing team samej sobie może jednak powodować silosowość i narastanie konfliktów, co wręcz obniży efektywność firmy. Z drugiej strony nowoczesne, efektywne zespoły nie mogą być ofiarą mikrozarządzania czy autorytarnego delegowania zadań. Ich obecność i zdanie w ważnych decyzjach dla organizacji tylko pomaga ją transformować w nowocześnie funkcjonujący biznes. Nie powinny być więc traktowane jako zagrożenie dla hierarchii czy procedur. Stworzenie kultury organizacyjnej wspierającej naturalne budowanie high performing teams pozwala także zmieniać się menedżerom, którzy z pozycji typowego przełożonego rozliczającego z wyników zmieniają rolę na partnera i coacha. Wszystko to jednak odbywa się z korzyścią dla organizacji, która lepiej w ten sposób przystosowuje się do zmiennej i niepewnej gry rynkowej.