Skip to main content
Przywództwo

Co robić, aby realizacja celów w organizacji była efektywna?

Co robić, aby realizacja celów w organizacji była efektywna?
Published: January 5, 2022
Share this article:

Wyznaczanie i realizacja celów w organizacji ma ogromny wpływ na jej sukces biznesowy. Jakie działanie należy podjąć, aby osiąganie założonych wyników było możliwe? Na jakie aspekty funkcjonowania organizacji należy zwrócić uwagę?

Poprawne wyznaczanie celów

Realizowanie celów powinno dotyczyć zarówno całej organizacji, jak i mniejszych komórek, czyli działów, zespołów, a także poszczególnych pracowników. Najczęściej dzielimy cele na strategiczne, taktyczne oraz operacyjne. Wyniki organizacji są bezpośrednio powiązane z jakością wyznaczanych celów, stąd nie możemy mówić o ich realizacji bez zaangażowania w projektowanie. Oznacza to, że firmy w ramach tego procesu powinny tworzyć takie założenia, które są sprawiedliwe dla wszystkich pracowników, jednocześnie powinny być realne, z konkretną datą realizacji oraz oczywiście muszą być mierzalne i osiągalne dla danej grupy lub pojedynczej osoby. Jeśli w trakcie wyznaczania celów pominięty zostanie którykolwiek z powyższych warunków, to efektywna ich realizacja będzie utrudniona lub niejasna, np. gdy nie ustalimy daty, do kiedy cel musi zostać faktycznie osiągnięty.

Motywacja pracowników

To jedna z kluczowych kwestii, bez której trudno o efektywną realizację celów w organizacjach. Jak firma może wpłynąć na zaangażowanie pracowników w powierzone zadania? Zagadnienie to obejmuje co wiele aspektów funkcjonowania firmy, warto jednak wyróżnić m.in.:

  • otwarta komunikację,
  • przekazanie inicjatywy i decyzyjności pracownikom,
  • zorientowanie na człowieka, jego emocje,
  • obecność inkuzywnego środowiska, w którym każdy jest wysłuchany i zrozumiany,
  • zrównoważony rozwój wspierający walkę z kryzysem klimatycznym czy niekorzystnymi zmianami społecznymi i gospodarczymi,
  • konsultacja w sprawie założonych celów, co pozwala na ich szybką weryfikację wraz z interesariuszami, szczególnie pod kątem ich osiągalności.

W kontekście pracowników i ich motywacji warto rozważyć i planować cele tak, aby były one ekscytującym wyzwaniem. Oznacza to, że cel nie powinien być zbyt łatwy do osiągnięcia, a ustalona nagroda powinna być rozsądna i adekwatna do wielkości wyzwania i pracy, jaką zespoły i jednostki muszą włożyć w jego realizację.

Komunikacja

Skuteczne informowanie pracowników o wyznaczonych celach, a także nagrodach, które się z nimi wiążą, to równie ważny aspekt realizowania założeń biznesowych. W nowoczesnych organizacjach komunikacja jest kluczowym narzędziem, które pozwala całej firmie uczyć się na bieżąco. Szczególnie dotyczy to udzielania feedbacku, czy komunikowania klarownych zasad i oczekiwań organizacji względem grup i jednostek. Ważne w tym wypadku jest niepomijanie żadnego z interesariuszy, a także stworzenie przestrzeni do dzielenia się wątpliwościami, pytaniami i pomysłami. Dobrą praktyką jest również spisywanie celów w formie dokumentów, do których pracownicy mają dostęp. 

Realizacja celów a kadra zarządzająca

Weryfikacja postępów jest jednym z podstawowych zadań menedżerów w organizacjach. Nowoczesny lider nie jest już jednak tylko kontrolerem. Jego kompetencje powinny obejmować znacznie szersze i bardziej ludzkie podejście do realizowania celów w firmie. Jednocześnie nowoczesny lider jest też coachem, który aktywnie uczestniczy w rozwoju pracowników, urzeczywistnia ich potencjał. Mówimy więc o równorzędnym partnerze, nie zaś osobie, której głównym zadaniem jest informować o konsekwencjach niepowodzeń. Menedżer drugiej dekady XXI wieku świetnie udziela feedbacku i współpracuje zarówno w pionie, jak i w poziomie organizacji. Bierze na siebie odpowiedzialność za realizację celów, ale umiejętnie rozkłada ją na osoby, które mu formalnie podlegają, zgodnie z ich kompetencjami i możliwościami.