Poruszamy ludzi

Chcesz, by twoja organizacja dynamicznie się rozwijała i była innowacyjna. Stanie się to tylko wtedy, kiedy osoby, które tworzą tę organizację będą otwarte na zmianę, będą widziały szanse rozwoju i samodzielnie podejmowały ryzyko ruszenia w nieznane. Na tym polega strategia rozwijania zasobów ludzkich. To nie łatwe, ale jako Impact wiemy jak możemy wesprzeć ciebie, twoją organizację i twoich ludzi.

leadership action poland

Działania przywódcze

To szczególny rodzaj działania, specyficznego dla danej sytuacji i dla danej osoby. To właśnie poprzez pracę nad jakością przywództwa i nad efektami działań liderów, rozwijamy zdolność organizacji do uczenia się, zmiany i wzrostu. Zaczynamy od pogłębienia rozumienia, czym jest przywództwo, czego brakuje działaniom liderów, odwołując się do naszej autorskiej koncepcji Aktów Przywódczych (Acts of Leadership®). Następnie korzystając z naszego doświadczenia przystępujemy do opracowania rozwiązania bezpośrednio odpowiadającego potrzebom klienta.

change poland

Liderzy zmiany

Wprowadzanie intencjonalnej zmiany stawia nowego rodzaju wyzwania przed liderami i wymaga od nich specjalnych umiejętności. Jako eksperci w przeprowadzaniu zmian w organizacjach efektywnie wspieramy tego typu procesy. Wyposażamy liderów organizacji w niezbędne umiejętności – wyznaczania celów podzielanych przez zespół, zauważania swoich założeń i pracy z nimi, podejmowania odważnego, przełamującego stereotypy działania. Tym samym wzmacniamy liderów w przeprowadzeniu organizacji przez proces zmiany.

innovation in action poland

Innowacja w działaniu

Jak wyzwolić kreatywność w twojej organizacji? Zapewnić płynny przepływ pomysłów? Sprawić, że żaden z dobrych pomysłów nie zostanie przeoczony? Strategia innowacji wymaga od liderów, by umiejętnie równoważyli trzy obszary: ryzyka, kreatywności i implementacji; by umieli radzić sobie z przeciwnościami, tworzyć twórczą atmosferę oraz organizować wewnętrzne procesy. Innowacja wymaga innowacyjnego podejścia do przywództwa. Nasza metodologia oparta na uczeniu się przez doświadczenie wspiera możliwości liderów w przewodzeniu innowacyjnym rozwiązaniom i wprawia pomysły w ruch.

effective teams poland

High Performing Teams

Organizacje osiągają najlepsze wyniki wtedy, kiedy pracują zespołowo. Do wykorzystania pełni możliwości zespołów potrzeba odpowiednich narzędzi i nastawienia, samopoznania oraz refleksyjności. Impact od lat wspiera wysoce efektywne zespoły (high performing teams) na całym świecie, na każdym poziomie struktury organizacyjnej, we wszystkich sektorach. Pracę rozpoczynamy od skupienia się na celu, w jakim zespół został powołany. Badamy, czego zespół potrzebuje, by w najlepszy możliwy sposób realizował swoje zadania. W tym celu korzystamy z naszego narzędzia „Team Performance Inventory®”. 

leading in the digital age poland

Przywództwo w Erze cyfrowej

Nowe technologie przekształcają krajobraz konkurencji w coraz szybszym tempie. Jak to wpływa na rolę liderów w organizacjach? Pracowaliśmy nad cyfrową transformacją z czołowymi firmami, pomagając ich liderom zrozumieć, jak w kontekście przyszłych zmian technologicznych zdefiniować swoją obecną rolę. Dzięki współpracy z Google przy programie „Squared” zrozumieliśmy, że kluczowe dla przywództwa w erze cyfrowej są: otwartość na ciągłą naukę i szukanie nowych sposobów rozwiązywania problemów oraz nastawienie na podejmowanie odważnych decyzji. To właśnie te umiejętności stanowią dla nas podstawę dla tzw. digital mindset (cyfrowego podejścia).

harnessing talent poland

Rozwijanie Talentów

Wiemy, co zrobić, by umożliwić wydobycie z ludzi tego, co w nich najlepsze. W tym celu pracujemy na poziomie postaw, założeń, motywacji i wartości, które mogą ten proces ułatwiać bądź utrudniać. Nasze rozwiązania angażują emocje i budują zasoby do tego, by aktywnie poddawać refleksji swoje działanie i pracować nad urzeczywistnieniem najlepszej wersji samego siebie w środowisku pracy. Robimy to poprzez możliwość bezpośredniego doświadczenia specyficznych warunków, które motywują ludzi do rozwoju.

emerging talent poland

Wschodzące Talenty

To obecne pokolenie młodych talentów przeprowadzi nasze organizacje przez proces gruntownej zmiany, która zadzieje się w świecie na przestrzeni przyszłych 10-15 lat. W jakie umiejętności możemy te osoby teraz wyposażyć, by to zadanie wykonały dobrze? Nasza praca z młodymi talentami skupia się na rozwoju umiejętności, które pozwolą na efektywne wykorzystanie swojego potencjału intelektualnego i praktycznego doświadczenia. Te „meta-umiejętności” to: sprawna komunikacja, rozwiązywanie problemów, rozwijanie umiejętności uczenia się i kompetencji interpersonalnych. Wymagają one – obok intelektu i doświadczenia akademickiego – pewnej dozy inteligencji emocjonalnej, którą w ramach programów rozwijamy.

leading our wellbeing poland

Wellbeing

Efektywne przywództwo wymaga od liderów tego, aby dbali nie tylko o wyniki finansowe ale i o samych siebie. Nasze osobiste wybory dotyczące stylu życia (w szczególności dotyczące aktywności fizycznej, diety i snu) mają ogromny wpływ na nasz poziom energii, umiejętność skupienia się i zdolność odnoszenia sukcesów. Zebraliśmy wszystko, co wiemy odnośnie maksymalizowania osobistych wyników pracy w takich obszarach jak Umysł, Ciało i Duchowość i stworzyliśmy program warsztatu „Going the Distance”, integrującego wszystkie te aspekty.

developing middle managers poland

Rozwój menedżerów średniego szczebla

Jakie praktyczne działania mogą podjąć menedżerowie, by inspirować swoje zespoły do osiągania lepszych wyników? Praca nad wyzwoleniem ich potencjału ma niesamowite przełożenie na rezultaty całej firmy i może doprowadzić do prawdziwej transformacji kulturowej.