Skip to main content

Dane Osobowe

Cookie Declaration

Poniżej zawarte są informacje o przetwarzaniu danych osobowych, których Administratorem jest IMPACT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-366), ul. Batalionu Miotła 20 (dalej w skrócie IMPACT).

IMPACT dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.

Z IMPACT można się skontaktować poprzez adres email: [email protected], lub pisemnie na adres siedziby.

IMPACT może przetwarzać Państwa dane osobowe, jak określono to poniżej, jak również jak wskazano w chwili zbierania danych od Państwa lub na późniejszym etapie.

IMPACT przetwarza dane:

Dane klientów i potencjalnych klientów:

 - w celu realizacji łączącej strony umowy, na podstawie niezbędności przetwarzania do realizacji umowy,

- w celu wstawienia faktury, podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości,

- w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu administratora jakim jest promowanie własnych usług, przesyłanie ofert i działania PR,

- w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu administratora jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami

- w celach komunikacyjnych, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest kontakt z klientami.

Dane kontrahentów:

- w celu realizacji łączącej strony umowy, na podstawie niezbędności przetwarzania do realizacji umowy,

- w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu administratora jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami

Dane odbiorców newslettera:

- w celu informowania o aktualnych wydarzeniach w IMPACT, na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.

 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

 • w związku z wykonaniem umowy o współpracy z IMPACT oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych tj. 6 lat (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);
 • w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wysyłania newslettera do czasu wycofania zgody;
 • W związku z przetwarzaniem danych do celów komunikacyjnych do czasu odpowiedzi na pytanie, załatwienia sprawy ewentualnie do czasu wygaśnięcia terminy przedawnienia roszczeń.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:

 • prawo dostępu do danych – przysługuje Państwu prawo do uzyskania od IMPACT potwierdzenia co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez IMPACT przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, jak również kategorii przetwarzanych na temat Państwa danych osobowych). Przysługuje Państwu również prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w postaci uzyskania kopii danych osobowych dotyczących Państwa. Służy to temu, abyście byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, w jaki sposób IMPACT wykorzystuje Państwa dane osobowe. IMPACT może odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;
 • prawo do sprostowania danych – przysługuje Państwu prawo do żądania od IMPACT niezwłocznego skorygowania Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy IMPACT przetwarza Państwa błędne imię i nazwisko lub adres na fakturze); w tym celu możecie Państwo przedstawić dodatkowe oświadczenie;
 • prawo do usunięcia danych– umożliwia ono Państwu żądanie usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku, gdy na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Państwa zgoda (w sytuacji, gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Państwa danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy IMPACT potrzebuje nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do powstrzymania IMPACT przed dalszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w przypadku, gdy np. IMPACT jest w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych;
 • prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Państwa własnych celów u innych podmiotów (będących odrębnymi administratorami danych). Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście i które przetwarzamy (w sposób zautomatyzowany) za Państwa zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Państwu kopię Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Państwa dane bezpośrednio innemu administratorowi danych.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem. IMPACT ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • Innym spółkom z Grupy IMPACT
 • Firmom świadczącym usługi księgowe – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
 • Firmom dostarczającym narzędzia do wykonywania testów kompetencyjnych
 • Trenerom i firmom świadczącym usługi szkoleniowe, działającym jako podwykonawcy lub współpracownicy IMPACT

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Okręg Gospodarczy innym spółkom z Grupy IMPACT na podstawie wiążących reguł korporacyjnych.